LIST OF PAST CHAIRPERSONS

Name : From - To
Jamuna Pd Singh 1964 - 1967
S A I Navapna Raw 1967 - 1968
K S Sundara Rajan 1968 - 1969
R N Muttoo 1969 - 1971
R D Shah 1971 - 1974
S R Mehta 1974 - 1977
S Narayan 1977 - 1978
V V Badani 1978 - 1979
O V Kuravilla 1979 - 1981
Jagdish Chand 1981 - 1983
V Chidambaram 1983 - 1984
N Subramanian 1984 - 1985
M S Narayanan 1985 - 1986
Chand K. Tikku 1986 - 1988
G N Gupta 1988 - 1989
A S Thind 1989 - 1989
T N Pandey 1989 - 1990
A V Swaminathan 1990 - 1991
A K Ghosh 1991 - 1992
S Ramamurthi 1992 - 1993
R S Rathore 1993 - 1994
Dr. N R Sivaswamy 1994 - 1994
T R Srinivasan 1994 - 1995
N Rangachary 1995 - 1996
G K Mishra 1996 - 1997
S N Shende 1997 - 1997
Ravi Kant 1997 - 2000
S K Nigam 2000 - 2000
A Balasubramanian 2000 - 2001
O P Srivastava 2001 - 2001
P K Sharma 2002 - 2003
P L Singh 2003 - 2004
Shobha Majumdar 2004 - 2005
Berjinder Singh 2005 - 2005
M S Darda 2005 - 2005
M M Kherawala 2006 - 2006
Indira Bhargawa 2006 - 2007
B M Singh 2007 - 2007
R Prasad 2007 - 2008
P K Mishra 2008 - 2008
R S Mathoda 2008 - 2008
N B Singh 2008 - 2009
S S N Moorthy 2009 - 2010
Sudhir Chandra 2011 - 2011
Prakash Chandra 2011 - 2011
M C Joshi 2011 - 2012
Laxman Das 2012 - 2012
Poonam K Saxena 2012 - 2013
Sudha Sharma 2013 - 2014
R K Tewari 2014 - 2014
K V Chowdhary 2014 - 2014
Anita Kapur 2014 - 2015
Arun Kumar Jain 2015 - 2016
Atulesh Jindal 2016 - 2016
Rani Singh Nair 2016 - 2016